Uitvoeringsprogramma Wij Maken Samen Nieuw-West

Het uitvoeringsprogramma Wij Maken Samen Nieuw-West is gereed. Samen met bewoners en alliantiepartners hebben we in het uitvoeringsprogramma zo concreet mogelijk omschreven wat we de komende vier jaar in Nieuw-West willen bereiken.

Uitvoeringsprogramma Wij Maken Samen Nieuw-West

Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het convenant Wij Zijn Samen Nieuw-West. Afspraak is dat we iedere vier jaar een uitvoeringsprogramma opstellen. Het geeft richting aan activiteiten die de alliantie samen met betrokkenen uit Nieuw-West verder gaat invullen. Het is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de opgaveteams uit de alliantie, hun achterban in Nieuw-West, het alliantiebestuur en bewoners.

Er is in grote lijnen benoemd wat we de komende jaren gaan doen in zogenaamde actielijnen. In deze actielijnen staat wel wat we gaan uitvoeren maar nog niet precies hoe we het gaan doen. Dat willen we met en door bewoners van Nieuw-West verder uitwerken. Het is een continu proces. Het uitvoeringsprogramma is daarmee nadrukkelijk geen eindpunt, maar een startpunt! Iedereen uit Nieuw-West die de waarden onderschrijft die we hebben afgesproken in het convenant kan meedoen. Lees hier meer over de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Omdat het uitvoeringsprogramma omvangrijk is, bestaat het in twee vormen: het Kern uitvoeringsprogramma en een Verdiepend uitvoeringsprogramma.

Kern uitvoeringsprogramma

Verdiepend uitvoeringsprogramma

 

Het heeft best wat voeten in de aarde om met zo veel mogelijk partijen op papier te krijgen waar het om gaat. Gelukkig hebben we een lange adem. En we doen het samen.

Het uitvoeringsprogramma is na verschillende overlegrondes tot stand gekomen. Steeds hebben we vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten informatie en reacties opgehaald. Het commentaar van bewoners, alliantiepartners, betrokkenen van andere Nationale Programma’s is verwerkt in de verschillende versies.

Op 21 december 2023 heeft het alliantiebestuur beide versies in concept vrijgegeven en gepubliceerd op onze website. In deze fase konden bewoners en alliantieleden die nog niet betrokken waren geweest, alsnog reageren.

Op 27 januari 2024 hielden we open huis. Daar konden betrokken bewoners en professionals uit het stadsdeel met elkaar in gesprek, onder andere over het uitvoeringsprogramma. Ook zijn we in de laatste week van januari de buurten ingegaan met een koffiekar om in gesprek te gaan met bewoners. Op basis van al deze gesprekken is de tekst een laatste keer aangescherpt en hebben we citaten van bewoners toegevoegd.

De definitieve versie van het uitvoeringsprogramma is op 29 februari 2024 vastgesteld door het alliantiebestuur. De komende periode gaan de alliantiepartners samen aan de slag om de concrete actielijnen stuk voor stuk uit te werken en uit te voeren. Wil je meedenken, meedoen of aanvullen? We horen we het graag. Wij zijn Samen Nieuw-West.

Neem contact op