Openstellen voorlopig uitvoerings­programma Wij Maken Samen Nieuw-West

Vanaf 22 december 2023 wordt het voorlopige ‘concept’ uitvoeringsprogramma van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West opengesteld.

Openstellen voorlopig uitvoerings­programma Wij Maken Samen Nieuw-West

Het concept uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het convenant Wij Zijn Samen Nieuw-West. Het geeft richting aan activiteiten die de alliantie samen met betrokkenen uit Nieuw-West verder gaat invullen. Het is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de opgaveteams uit de alliantie, hun achterban in Nieuw-West, het alliantiebestuur en bewoners.

In het concept uitvoeringsprogramma is in grote lijnen benoemd wat we de komende jaren gaan doen in zogenaamde actielijnen. In deze actielijnen staat wel wat we gaan uitvoeren maar nog niet precies hoe we het gaan doen. Dat willen we met en door bewoners van Nieuw-West verder uitwerken. De uitwerking maar ook de uitvoering van deze actielijnen is een continu proces. Gedurende de uitvoeringsperiode zullen bestaande actielijnen zich ontwikkelen, nieuwe actielijnen ontstaan en actielijnen worden afgerond. Het openstellen van het concept uitvoeringsprogramma vormt daarmee nadrukkelijk geen eindpunt, maar een startpunt. Het startpunt van een proces waarin we met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen steeds onze koers toetsen, die koers verder vormgeven en tot concrete uitvoering brengen.

Omdat het concept uitvoeringsprogramma omvangrijk is bestaat het uit twee delen: het Kern uitvoeringsprogramma in concept en een Verdiepend uitvoeringsprogramma in concept.

Kern uitvoeringsprogramma (concept)
Verdiepend uitvoeringsprogramma (concept)

In de maand januari 2024 gaat de alliantie op verschillende manieren in gesprek met bewoners, organisaties en andere betrokkenen in Nieuw-West over het concept uitvoeringprogramma. De input die wordt opgehaald wordt verwerkt in de eindversie van het uitvoeringsprogramma of in de nadere uitwerking van de actielijnen.

Hoe gaan we op korte termijn met bewoners en betrokkenen uit Nieuw-West in gesprek? In januari 2024 houden we ‘open huis’ en zijn we op diverse plekken aanwezig in Nieuw-West. Op onze website (en via andere kanalen) zullen we hierover later berichten.

De definitieve versie van het uitvoeringsprogramma wordt in maart 2024 gepubliceerd. Daarmee stopt het gesprek met bewoners en betrokkenen uit Nieuw-West uiteraard niet. Dat gaat onverminderd door, de volledige twintig jaar.